Verksamhet och Pedagogik

Vi utgår från aktuella styrdokument vid utformandet och planerandet av verksamheten. Förskolans läroplan (Lpfö 18) betonar vikten av att använda barnens nyfikenhet, erfarenheter och intressen som utgångspunkt för verksamhetens innehåll. Enligt förskolans läroplan ska varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras. På Hällby förskola dokumenterar vi med hjälp av text, bild, film och ljud.

Hos oss får barnet möjlighet att utveckla sin fantasi, kreativitet och sitt eget tänkande genom att berätta, reflektera, samtala samt utveckla sin förmåga till problemlösning både enskilt och tillsammans med andra. Barnen är tillsammans med lyhörda pedagoger som inspirerar deras tankar och teorier genom att lyssna och ställa utmanande och nyfikna frågor. Vi tänker att reflektion tillsammans med barnen hjälper oss att planera verksamheten. När vi får syn på det barnen försöker förstå just nu, kan vi ta fram material och skapa miljöer som stödjer deras utforskande och driver de vidare i sina tankar.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som utgör en viktig del i hur projekten fortskrider och barnen ges stort inflytande över undervisningens innehåll. Lärmiljön har en betydande roll i vår verksamhet och inbjuder till lek, undersökande och utforskande, både på egen hand och tillsammans med andra.

På förskolan får barnen ta del av en traditionell barnkultur; vi sjunger välkända barnsånger, leker nya och gamla ring- och sånglekar och läser ramsor tillsammans. Vi uppmärksammar även flera traditions- och högtidsdagar internt.

Våra fokusområden
Vi arbetar med tre gemensamma utvecklingsområden som vi kallar synvändan, pedagogisk dokumentation och lärmiljö.

Synvändan syftar till att öka vår medvetenhet om vilken barn- och kunskapssyn som styr vårt förhållningssätt och arbetssätt och säkra att det speglar den syn som föreskrivs i förskolans läroplan. Som verktyg för att analysera vårt arbete använder vi verktyget pedagogisk dokumentation. Dokumentationen består av exempelvis foton och filmer från de lärprocesser vi bedriver tillsammans med barnen.

Vårt arbete med lärmiljön handlar om att öka vår kunskap om miljöns betydelse för alla barns lärande och skapa miljöer som stimulerar barnen att utforska omvärlden. 

Läs mer:

Om pedagogisk dokumentation 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och Pedagogik