Verksamhet & Pedagogik

Vårt Arbetssätt

Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga i sig själva och gruppen. Vi sätter leken i centrum utifrån barnens idéer, egna erfarenheter och intressen. Barnen ges möjlighet att utveckla sitt eget tänkande och sin fantasi genom att berätta, reflektera och samtala samt lösa problem enskilt och i grupp. Pedagogerna är lyhörda och utmanar barnens teorier genom att ställa frågor och lyssna.  

Miljön är en betydande faktor för barns utvecklig och lärande, en så kallad tredje pedagog. Den ska vara lockande och inbjudande och vi förändrar och förnyar miljön efter barnens behov och intressen. 

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2016.

Hemvister/Lärgrupper

Vi arbetar i hemvister och avdelningar på förskolan. Traditionsenligt arbetar man i avdelningar med tre pedagoger. Att arbeta i en hemvist innebär att man samarbetar och att barnen nu istället har sex pedagoger att tillgå. Detta innebär att vi kan arbeta i tre mindre lärgrupper inom hemvisten, med två pedagoger knutna till varje avdelning.

På förskolan arbetar vi ständigt med våra lärmiljöer. Uppsala kommun har tagit fram ett koncept där tanken är att alla barn ska ha tillgång till 7 lärmiljöer (Sand & vatten, Bygg och konstruktion, drama & ljud, ljus, ateljé, avskildhet, skriv och it).

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, mer om det kan du läsa under fliken ”Systemetiskt kvalitetsarbete”.

Utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet. Vi har tre gårdar med som erbjuder möjlighet till aktiviteter och lärorika möten. Här får barnen tillgång till det rörelseutrymme de behöver. Här finns lärmiljöer som lockar till gemensamma och spännande lekar. Vi går gärna på utflykter i vårt närområde. 

12 februari 2015