Systematiskt kvalitetsarbete, Qualis

Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta har kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats.

Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.
Av den nya skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

 

Qualis

Vi genomför regelbundna kvalitetsrutiner för att säkra kvaliteten i vår verksamhet. Till vår hjälp i detta använder vi oss av en certifieringsmodell som heter Qualis.

Du kan läsa mer om vad certifieringen innebär här nedan:

  • Företaget som har ceritfieringsmodellen heter Q-step. Vi använder oss av modellen för att säkerhetsställa förskolans kvalitet.
  • Qualis är ett utvärderingsmaterial för vår verksamhet som vi pedagoger diskuterar och skriver ned
  • En certifiering sker vart tredje år. Två granskare kommer till förskolan under en och en halv dag för att granska verksamheten samt göra intervjuer med både pedagoger, ledning och föräldrar
  • Som underlag för granskningen är enkäter bland pedagoger, barn över tre år samt föräldrar en viktig del
  • Helhetsbedömningen avgör på vilken nivå förskolan hamnar

Syftet är att ständigt förbättra arbetet och öka kvaliten i verksamheten. Detta motsvarar våra tidigare kvalitetsredovisningar

HÄLLBY FÖRSKOLA ÄR QUALIS CERTIFIERADE läsåret 2015/2016

Under läsåret 2015/2016 blev Hällby förskola Qualis-certifierade med följande slutomdöme:

På Hällby förskola möter vi barn som är glada, nyfikna och trygga i en spännande och utvecklande miljö med kompetenta och erfarna pedagoger. Barnen har stora möjligheter att påverka innehållet i sin vardag och sin miljö. Här finns tydliga dokument för ett systematiskt kvalitetsarbete som finns med i pedagogernas dagliga arbete. En tydlig ansvarsfördelning finns som utgör trygghet och grund för innehållet i verksamheten. Trivseln och det öppna samtalsklimatet är påtaglig hos alla vi möter under vårt besök. Pedagogernas nyfikenhet och vilja att lära nytt, att vara öppen för andras synpunkter och åsikter ger liv och innehåll i verksamheten. Vi ser en samsyn bland all personal och en stor vilja till samarbete och utveckling. Vid denna granskning i april 2016, uppgår poängen till 95 och Hällby förskola är fortfarande certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem där kravet är minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga kvalitetsområden. Sammantaget når Hällby förskola en mycket hög nivå i certifieringen. Bakom detta ligger en hög måluppfyllese, en tydlig organisation och en stark styrning och ledning.

Förskolan har fokuserat på värdegrundsarbetet för att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och skapa en miljö där barn, pedagoger och föräldrar kan känna sig trygga. Pedagogernas engagemang för sitt arbete och lusten att lära nytt tillsammans är en viktig faktor för förskolans fortsatta utveckling.

.

12 februari 2015