Systematiskt kvalitetsarbete och Qualis

På Hällby förskola arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Det måste därför finnas organisation och resurser som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Vårt kvalitetssäkringssystem Qualis ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på förskolans styrkor och förbättringsområden och vilken väg vi bör välja i den fortsatta kvalitetsutvecklingen. Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Under läsåret 2015/2016 blev Hällby förskola Qualiscertifierade med följande slutomdöme:

På Hällby förskola möter vi barn som är glada, nyfikna och trygga i en spännande och utvecklande miljö med kompetenta och erfarna pedagoger. Barnen har stora möjligheter att påverka innehållet i sin vardag och sin miljö. Här finns tydliga dokument för ett systematiskt kvalitetsarbete som finns med i pedagogernas dagliga arbete. En tydlig ansvarsfördelning finns som utgör trygghet och grund för innehållet i verksamheten. Trivseln och det öppna samtalsklimatet är påtaglig hos alla vi möter under vårt besök.

Pedagogernas nyfikenhet och vilja att lära nytt, att vara öppen för andras synpunkter och åsikter ger liv och innehåll i verksamheten. Vi ser en samsyn bland all personal och en stor vilja till samarbete och utveckling. Sammantaget når Hällby förskola en mycket hög nivå i certifieringen. Bakom detta ligger en hög måluppfyllelse, en tydlig organisation och en stark styrning och ledning.

Förskolan har fokuserat på värdegrundsarbetet för att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och skapa en miljö där barn, pedagoger och föräldrar kan känna sig trygga. Pedagogernas engagemang för sitt arbete och lusten att lära nytt tillsammans är en viktig faktor för förskolans fortsatta utveckling.

Om systematiskt kvalitetsarbete

Om Qualis

Uppdaterad: